community ; shomar shabbat ; friendship ; moving households. otherness